FINEPIXEL

TFP Overeenkomst

Art. 1 - Het model verleent door het aangaan van een TFP-fotoshoot aan de fotograaf het recht om het model te fotograferen op afgesproken dag en locatie.

Art. 2 - Uit oogpunt van geldend fatsoen zal de fotograaf de menselijke waarde en de persoonlijke integriteit van het model niet aantasten.

Art. 3 - Het model kan geen aanspraak maken op het eigendomsrecht en auteursrecht, en ook niet op het bezit van de gemaakte afbeelding(en) in welke vorm dan ook.

Art. 4 - Het is voor het model toegestaan om de geleverde afbeelding(en) te gebruiken voor persoonlijke promotiedoeleinden, in welke vorm dan ook, particulier en/of t.b.v. het bedrijf waarvan hij/zij de eigenaar is, inclusief zijn/haar diensten en de producten die hij/zij verkoopt of verhandelt. Andere toepassingen, zoals doorverkoop van foto's aan derden of commerciële publicaties ten behoeve van andere personen dan het model zelf, inclusief diensten en/of producten van anderen zijn niet toegestaan zonder vooraf verkregen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Art. 5 - Bij elke plaatsing van de geleverde afbeelding(en) dient de naam van de fotograaf vermeld te worden. Indien dit niet mogelijk is, moet(en) de geleverde afbeelding(en) voorzien van het logo van de fotograaf geplaatst worden.

Art. 6 - De fotograaf zal de gemaakte afbeeldingen niet aan derden leveren, in welke vorm dan ook, in licentie geven en/of door het verkopen van het auteursrecht, zonder vooraf verkregen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het model.

Art. 7 - De fotograaf is vrij iedere uit deze fotosessie voortgekomen foto te bewerken, te wijzigen en/of te veranderen op iedere denkbare wijze, met inachtname van artikel 2. De hieruit voortgekomen producten vallen ook automatisch onder deze overeenkomst.

Art. 8 - Het model verklaart van niemand toestemming nodig te hebben om deze verklaring rechtsgeldig te doen zijn. Indien het model minderjarig is dan zal de wettelijke vertegenwoordiger dit verklaren namens het model, door deze verklaring mede te ondertekenen danwel modeling toestemming te geven. 

Art. 9 - Voor het maken van de afbeeldingen betaalt de fotograaf het model geen vergoeding, noch vice versa, in welke vorm dan ook, behalve dat het model de afbeelding(en) uit de fotosessie ontvangt in digitale vorm in ruil voor de investeringen van het model, zoals tijd en inspanning. De oplevering van de afbeelding(en) zal zo snel mogelijk zijn, maar in ieder geval binnen twee weken na de fotosessie. Voor zeer bewerkelijke opdrachten kan in overleg van deze termijn worden afgeweken.

Art. 10 - De fotograaf bepaalt uit de selectie die gemaakt is door het model, welke afbeelding(en) uitgewerkt wordt/worden, en in welke mate. De afbeelding(en) wordt/worden in een gangbaar digitaal formaat, in een hoge resolutie en een gangbare kleurenruimte opgeleverd aan het model. Afbeelding(en) wordt/worden in drie formaten geleverd, te weten: 1000 pixels, 1000 pixels en 1000 pixels (langste zijde). De foto's worden geleverd met logo.

Art. 11 - De fotograaf houdt het recht voor om de genomen afbeeldingen te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden, zowel particulier als bedrijfsmatig, inclusief zijn diensten, in welke vorm dan ook. De fotograaf zal geen persoonlijke gegevens publiceren van het model, behalve de voornaam en/of een digitale link naar een homepagina van het model, waaronder ook sociale media valt.

Art. 12 - Alle gepubliceerde of te publiceren afbeeldingen zullen tevens aan het model geleverd worden.

Art. 13 - Indien het model onder contract staat bij een modellenbureau, dan verklaart het model hierbij dat er toestemming is verkregen om deze fotosessie te doen en/of dat er door derden geen beperkingen zijn opgelegd of verplichtingen zijn die deze fotosessie of publicatie van de foto’s zouden kunnen verhinderen of beperken.

Art. 14 - Tijdens de fotosessie kunnen foto's en/of video-opnames worden gemaakt die het werkproces van de fotograaf vastleggen. Deze opnames worden niet aan het model geleverd en dienen ter promotie van de fotograaf en worden niet aan derden geleverd of verkocht. De hier genoemde opnames vallen verder onder alle afspraken in dit contract.

Art. 15 - Alle foto's die direct na de sessie met het model gedeeld kan worden, zijn slechts ter inzage en alleen om foto('s) evt te selecteren. Deze zogenaamde contactfoto's mogen niet verder gedeeld, nabewerkt of gepubliceerd worden. Alleen de foto’s die na selectie en uitwerking aan het model opgeleverd worden en in verdere communicatie aangeduid worden met “eindoplevering” vallen onder dit contract.

Art. 16 – De uitgewerkte en opgeleverde foto's van de eindoplevering mogen niet verder bewerkt worden en alleen toegepast worden zoals opgeleverd. Uitgezonderd zijn beperkt uitsnijden, mits het geen afbreuk doet aan de foto, en het plaatsen van grafische inhoud, zoals teksten.

Art. 17 - Als er een shoot wordt georganiseerd en er zijn kosten aan deze shoot verbonden dan dient het verschuldigde bedrag zoals overeengekomen twee weken voorafgaand aan de fotoshoot te worden voldaan. Mocht het model de shoot binnen twee weken voor de shoot annuleren vind er geen restitutie plaats. Mocht het verschuldigde bedrag, zoals overeengekomen, nog niet zijn voldaan dient het bedrag als nog te worden betaald. Bij het niet verschijnen op de afgesproken fotoshoot wordt eveens het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.