FINEPIXEL

Algemene voorwaarden FinePixel

 1. Toepasselijkheid 

1.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen FinePixel fotograaf en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten. 

1.2  FinePixel fotograaf behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. 

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via e-mail zijn overeengekomen. 

1.4 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en heeft zulks geen enkele invloed op de andere bepalingen van de overeenkomst. FinePixel Fotograaf en de opdrachtgever zullen in dat geval zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden, teneinde tot een oplossing te komen welke past bij de overeenkomst en zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. 

 1. Offerte en overeenkomst 

2.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. 

2.2 Overschrijding van in een offerte genoemde bedragen als gevolg van verkoopcondities van toeleveranciers en andere ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen. 

2.3 Opdrachten moeten door de opdrachtgever schriftelijk, via e-mail of op andere wijze worden bevestigd, waarna deze door FinePixel fotograaf schriftelijk geaccepteerd worden. FinePixel fotograaf kan niet verplicht worden om een opdracht aan te nemen. 

2.4 FinePixel fotograaf heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. FinePixel fotograaf zal zich inspannen om de opdracht, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, zorgvuldig uit te voeren. 

2.5 De opdrachtgever dient een product te controleren en goed te keuren voordat tot productie, verveelvoudiging of open baarmaking kan worden overgegaan. Deze goedkeuring dient schriftelijk, via e-mail of op andere wijze plaats te vinden. Dit geldt in het bijzonder voor de vormgeving van trouwalbums en geboortealbums voordat deze naar de drukkerij gaan. En de blogs op de website van FinePixel fotograaf. Hierbij geldt dat er altijd een beveiligd bericht wordt gemaakt die door de opdrachtgever goedgekeurd wordt voordat deze openbaar online geplaatst zal worden. 

2.6 Mocht de opdrachtgever om welke reden dan ook besluiten een verstrekte opdracht te annuleren en/of van verdere uitvoering daarvan af te zien, voordat de opdracht gereed is, dan is de opdrachtgever alle reeds door FinePixel fotograaf gemaakte kosten, waaronder begrepende reeds bestede uren en alle door FinePixel fotograaf aan derden verschuldigde kosten verschuldigd. 

2.7 Alle genoemde prijzen op de offerte zijn inclusief 21% BTW en exclusief eventuele verzendkosten. De genoemde prijzen gelden per stuk, indien anders overeengekomen. 

2.8 FinePixel fotograaf is gerechtigd om aan de opdrachtgever prijswijzigingen door te berekenen die zijn opgetreden nadat de offerte is uitgebracht. 

2.9 De genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

2.10 Indien FinePixel fotograaf door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens, materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gefactureerd, op basis van de gebruikelijke door FinePixel fotograaf gehanteerde tarieven. 

 1. De fotoshoot of fotoreportage Trouwreportages 

3.1 Voor trouwreportages geldt een aanbetaling van 20% bij het boeken van de trouwreportage, 30% drie weken voor de bruiloft en de overige 50% na de bruiloft. Een eventueel trouwalbum is niet inbegrepen. De betaling van het trouw- album zal apart, na goedkeuring van het ontwerp gefactureerd worden. FinePixel fotograaf werkt met een aanbetaling omdat hij de trouwdatum lang van tevoren reserveren waardoor er geen andere reportage op deze dag ingepland kan worden. 

3.2 Het annuleren of verplaatsen van een trouwreportage kan tot 3 weken voor de bruiloft. De eerste aanbetaling van 20% van het totaalbedrag zal in dit geval niet terug betaald worden door FinePixel fotograaf aan de opdrachtgever. Dit vanwege het vrij houden van de trouwdatum waardoor er door FinePixel fotograaf geen andere reportage op deze dag ingepland kon worden. Wanneer er binnen 3 weken voor de trouwdatum afgezegd wordt, zal het volledige bedrag in rekening gebracht worden. Wordt er afgezegd vanwege een bijzondere omstandigheid zoals ziekte en wordt de trouw- datum verplaatst, dan zal er door FinePixel fotograaf gekeken worden naar de mogelijkheden om zonder extra kosten op de nieuwe trouwdatum te fotograferen. 

3.3 Voor trouwreportages geldt dat indien het voor FinePixel fotograaf om welke reden ook niet mogelijk is om op de trouwdag met twee fotografes te fotograferen, FinePixel fotograaf op zoek zal gaan naar een vervangend fotograaf die in eenzelfde stijl fotografeert om als tweede fotograaf aanwezig te zijn bij de bruiloft. Mocht het niet lukken een vervangend fotograaf te vinden, dan zal er altijd één fotograaf van FinePixel fotograaf aanwezig zijn. 

3.4 De reiskosten zijn inbegrepen tot 5 kilometer vanaf Hoorn voor trouwreportages tot 6 uur fotograaf . Daarna zijn de reiskosten 0,39 euro per kilometer. Voor trouwreportages vanaf 6 uur fotograaf geldt dat de reiskosten binnen heel Nederland inbegrepen zijn. Eventuele parkeerkosten zijn niet bij de trouwreportage inbegrepen.

Fotoshoots 

3.5 Het annuleren of verplaatsen van een fotoshoot kan tot 24 uur voor de afspraak. Wordt er binnen deze 24 uur afgezegd dan zal de helft van de prijs van de fotoshoot in rekening gebracht worden vanwege de tijd die FinePixel fotograaf vrij heeft gehouden in zijn agenda. Wordt de fotoshoot vlak van tevoren, binnen 3 uur voor de fotoshoot plaats zal vinden, verzet naar een andere datum, dan zal FinePixel Fotograaf, vanwege het vrijhouden van de tijd van de fotoshoot, de helft van het bedrag van de fotoshoot bovenop de normale prijs van de fotoshoot in rekening brengen. Uitzondering hierop is als door ziekte, slechte weersomstandigheden of andere bijzondere omstandigheid wordt afgezegd. In dat geval zal kosteloos een nieuwe afspraak ingepland worden. FinePixel fotograaf vraagt in dat geval het bedrag van de fotoshoot direct te betalen. De nieuwe fotoshoot is vervolgens kosteloos. Bij het niet komen opdagen bij een fotoshoot zonder afzegging wordt het volledige bedrag van de fotoshoot in rekening gebracht. 

3.6 Voor fotoshoots op locatie geldt dat het doorgaan van de fotoshoot afhankelijk is van de weersomstandigheden. Alleen bij regen, harde wind of andere extreme weersomstandigheden kan de fotoshoot kosteloos verplaatst worden. Dit gaat in overleg met FinePixel Fotograaf. Het is aan FinePixel fotograaf om de eindbeslissing te nemen of de fotoshoot door kan gaan of niet. Kouder weer of bewolking zijn geen redenen om de fotoshoot te verzetten. 

3.7 De opdrachtgever wordt geacht op tijd bij de fotoshoot aanwezig te zijn. Wanneer de opdrachtgever te laat aanwezig is bij de fotoshoot dan gaat dit af van de door FinePixel fotograaf gereserveerde tijd voor de fotoshoot. 

3.8 De opdrachtgever is ten alle tijden verantwoordelijk voor eigen welzijn tijdens de fotoshoot. Inclusief het welzijn van kinderen en/of huisdieren die bij de fotoshoot aanwezig zijn. 

3.9  In uitzonderlijke gevallen kan er door FinePixel fotograaf voor gekozen worden om de fotoshoot kosteloos opnieuw te maken. Bijvoorbeeld als door omstandigheden niet de foto’s gemaakt kunnen worden zoals FinePixel fotograaf dit in gedachten had. Dit wordt door FinePixel fotograaf tijdens de fotoshoot aangegeven. Deze nieuwe fotoshoot zal binnen 2 weken na de eerste fotoshoot gemaakt worden. De opdrachtgever heeft tijdens de fotoshoot de mogelijkheid om ge-bruik te maken van het aanbod de fotoshoot op een later moment overnieuw te doen. Na fotoselectie en fotobewerking is dit niet meer kosteloos mogelijk vanwege de tijd die FinePixel fotograaf hieraan besteed. 

3.10 Mocht het voor FinePixel fotograaf om welke reden ook niet mogelijk zijn om op de afgesproken dag en/of tijdstip bij de fotoshoot of reportage aanwezig te zijn, bijvoorbeeld door ziekte, technische storing of een andere vorm van overmacht, dan zal er zonder extra kosten een nieuwe afspraak gemaakt worden met de opdrachtgever. 

3.11 Voor een fotoshoot op een zaterdag of een avond geldt een toeslag van € 35,00 per uur bovenop de normale prijzen van FinePixel. 

3.12 De reiskosten zijn bij fotoshoots inbegrepen tot 5 kilometer vanaf Hoorn. Daarna zijn de reiskosten 0,39 euro per kilometer. 

3.13 De opdrachtgever ontvangt binnen 3 weken na de fotoshoot een overzicht van de foto’s via de klantenpagina. De opdrachtgever kan via deze klantenpagina met een eigen wachtwoord en inlognaam de foto’s bekijken, een keuze maken en deze keuze aan FinePixel fotograaf doorgeven. FinePixel fotograaf zal de gekozen foto’s daarna zo snel mogelijk voor de opdrachgever in orde maken.

Geboortereportages 

3.13 Voor geboortefotograaf geldt een aanbetaling van 25% bij het boeken van de fotoreportage. Het annuleren van een geboortereportage kan tot de 38e week zwangerschap. Dit is de datum die door de opdrachtgever vooraf aan FinePixel fotograaf doorgegeven is. Vanaf dit moment houdt FinePixel fotograaf zijn spullen 24 uur per dag, 7 dagen per week constant gereed. Wordt er door de opdrachtgever voor de 38e week van de zwangerschap geannuleerd, dan is de opdrachtgever de aanbetaling van 25% kwijt. Annuleert de opdrachtgever de geboortereportage na de 38e week van de zwangerschap, dan wordt in verband met de oproepbaarheid het volledige bedrag in rekening gebracht. 

3.14 Mocht het voor FinePixel fotograaf om welke reden ook niet mogelijk zijn om op de dag van een geboorte een geboortereportage te maken (op vooraf aangegeven dagen of op dagen waarop er onverwacht iets anders tussen komt), dan zal FinePixel fotograaf op zoek gaan naar een vervangend fotograaf. FinePixel fotograaf zal altijd vooraf aan de ouders aangeven of er dagen zijn dat zij niet beschikbaar is binnen de periode van 38 weken tot 42 weken zwanger- schap. Desondanks kan het voorkomen dat er onverwacht iets tussen komt. Indien er geen vervangend fotograaf gevonden kan worden zal de geboortereportage kosteloos worden omgezet in een newborn fotoshoot. Ouders krijgen in dat geval de aanbetaling van de geboortereportage terug en betalen de normale prijs voor een newborn fotoshoot. Mochten ouders geen newborn fotoshoot willen dan betalen zij in dat geval wel de aanbetaling van 25% van het totaal bedrag van de geboortereportage vanwege de oproepbaarheid die FinePixel fotograaf in de periode rondom de geboorte heeft gereserveerd. 

3.15 Wanneer FinePixel fotograaf te laat aanwezig is bij een geboortereportage dan zal niet het volledige bedrag inrekening worden gebracht. Ouders betalen dan de kosten voor een reportage van alleen de eerste uren in plaats van het bedrag voor een volledige geboortereportage. Het verschil tussen deze bedragen zal als korting in mindering worden gebracht op de factuur. 

3.16 De reiskosten zijn bij geboortereportages inbegrepen tot 40 kilometer vanaf Hoorn. Daarna zijn de reis- kosten 0,39 euro per kilometer. Eventuele parkeerkosten zijn niet bij de geboortereportage inbegrepen. 

 1. De betaling 

4.1 Gereserveerde fotoshoots dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum van de fotoshoot betaald te worden. De opdrachtgever krijgt hiervoor na de fotoshoot een digitale factuur toegezonden. 

4.2 De opdrachtgever dient de factuur zelf voor betaling te controleren. 

4.3 De opdrachtgever is verplicht het factuurbedrag zonder korting of verrekening, met uitzondering van verrekening van eerder betaalde aanbetalingen, te voldoen binnen de daarvoor gestelde termijn. 

4.4 Indien na het verstrijken van deze termijn door FinePixel fotograaf nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is het FinePixel fotograaf gerechtigd om naast de wettelijke rente, de administratiekosten en (buiten) gerechtelijke incassokosten conform rapport Voorwerk II in rekening te brengen. 

4.5 De betaling van de fotoshoot of reportage moet binnen zijn voordat de USB/wetransfer met de foto’s en eventuele foto afdrukken geleverd worden. Dit zelfde geldt voor nabestellingen van fotoproducten. Fotoproducten worden binnen 3 weken na betaling geleverd, tenzij vooraf anders overeengekomen. 

 1. Levering en gebruiksrecht van de foto’s 

5.1 Bij iedere fotoshoot of fotoreportage wordt door FinePixel fotograaf (naar eigen inzicht) een selectie van de foto’s gemaakt. FinePixel fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s geschikt zijn om toe te voegen aan deze selectie en aan de opdrachtgever te tonen en/of leveren. FinePixel fotograaf beoordeeld de foto’s op kwaliteit en getoond beeld. Foto’s die kwalitatief niet aan de eisen voldoen, foto’s waar FinePixel fotograaf niet achter staat en/of waar de opdrachtgever niet mooi op afgebeeld staat worden uit de selectie gehaald. De naam van FinePixel fotograaf is altijd verbonden met zijn werk, daarom zullen er geen foto’s geleverd worden waar FinePixel fotograaf niet achter staat en/of niet tevreden mee is. De opdrachtgever kan geen beroep doen op foto’s die niet door FinePixel fotograaf aan de selectie zijn toegevoegd. Indien er afspraken gemaakt zijn waarbij de term “alle foto’s” ter sprake komt, dan betreft het hier de foto’s die FinePixel fotograaf geselecteerd heeft en waarmee FinePixel fotograaf instemt. Indien deze afspraak is gemaakt zullen alle geselecteerde foto’s (bij trouwreportages is dit een minimum van 150 foto’s) aan de opdrachtgever geleverd worden. Het betreft hier een variabel aantal foto’s omdat iedere fotoshoot of fotoreportage anders verloopt. 

5.2 Foto’s en andere bestanden worden digitaal geleverd op een USB danwel via online service Wetransfer. Kwaliteitsgarantie wordt afgegeven tot afdrukken van max. 80 cm (langste kant). Grotere afdrukken kunnen met garantie van FinePixel fotograaf besteld worden. 

5.3 De opdrachtgever krijgt het gebruiksrecht over de aangeleverde foto’s. Deze gebruiksrechten zijn alleen van toepassing op privé gebruik. Het is niet toegestaan om foto’s te gebruiken of in te zenden voor zakelijke (commercieel en non-profit) doeleinden, publicaties in tijdschriften en/of kranten of deelname aan bijvoorbeeld winacties of het insturen van foto’s aan commerciële bedrijven, allen zowel online als offline, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van FinePixel Fotograaf. 

5.4 FinePixel fotograaf behoudt ten alle tijden het auteursrecht op de gemaakte foto’s. Elk gebruik van een foto die niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk op het auteursrecht komt FinePixel Fotograaf, zonder overigens enig recht te verliezen, een vergoeding (van alle directe en indirecte schade, alsmede daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) toe ter hoogte van tenminste driemaal de door FinePixel fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van € 300,00. 

5.5 De naam van FinePixel fotograaf dient duidelijk bij of op een foto te worden vermeld indien opdrachtgever en FinePixel fotograaf overeengekomen zijn dat opdrachtgever de foto mag gebruiken voor een bepaald doeleinde. Dit geldt niet voor privé gebruik van een foto door de opdrachtgever. FinePixel fotograaf is gerechtigd zijn naam van een fotoproduct te (laten) verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming een foto zonder vermelding van de naam van FinePixel fotograaf openbaar te maken of te verveelvoudigen. Bij niet nakoming van deze voorwaarden is punt 5.3 van toepassing. 

5.6 Het aanpassen van geleverde foto’s, inclusief het maken van een andere uitsnede, het maken van collages, kleuraanpassingen of andere bewerkingen, zijn niet toegestaan in verband met het auteursrecht. 

5.7 Het is voor de opdrachtgever toegestaan om geleverde foto’s te gebruiken op het internet, zoals bijvoorbeeld Facebook, Instagram, Twitter en blogs. Voorwaarde is dat deze privé gebruikt worden en niet voor commerciële doeleinden. Hiervoor dient de opdrachtgever de lage resolutie foto’s met het logo van FinePixel fotograaf te gebruiken. 

5.8 FinePixel fotograaf kan de gemaakte foto’s gebruiken in zijn online en offline portfolio en op zijn website, dan wel andere pagina’s op het internet ter promotie van FinePixel Fotograaf . De opdrachtgever ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Bezwaar tegen online of offline gebruik van de foto’s dient door de opdrachtgever schriftelijk vooraf aangegeven te worden. 

5.9 Op de website van FinePixel fotograaf zal na de fotoshoot of reportage in de meeste gevallen een blog gemaakt worden. Hiervoor zal FinePixel fotograaf altijd eerst een beveiligd bericht plaatsen die door de opdrachtgever gecontroleerd zal worden voordat deze publiek online geplaatst zal worden. FinePixel fotograaf behoudt zich het recht voor om zelf te beoordelen welke fotoshoots of fotoreportages zij op zijn website plaatst. De opdrachtgever ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Bezwaar tegen online of offline gebruik van de foto’s dient door de opdrachtgever schriftelijk vooraf aangegeven te worden. 

5.10 Het maken van fotoproducten van de door FinePixel fotograaf geleverde foto’s mag de opdrachtgever overal laten doen. FinePixel fotograaf adviseert foto’s af te laten drukken bij een vaklab of fotograaf waar hoge kwaliteit afdrukken geleverd worden. Elders is de kwaliteit van de foto’s of bijvoorbeeld de kleuren niet overeen komen met de kwaliteit van de door FinePixel fotograaf digitaal geleverde foto’s. FinePixel fotograaf is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies of verschillen in bijvoorbeeld kleuren wanneer de opdrachtgever fotoafdrukken of fotoproducten laat maken ergens anders dan bij FinePixel Fotograaf. FinePixel fotograaf kan voor de opdrachtgever goede kwaliteit afdrukken en fotoproducten laten maken. 

5.11 Omdat ieder beeldscherm anders is, is het mogelijk dat een foto er bij de opdrachtgever anders uit ziet dan op het beeldscherm van FinePixel fotograaf of elders. FinePixel fotograaf is hier niet verantwoordelijk voor. 

5.12 Geselecteerde en aan de opdrachtgever geleverde foto’s worden door FinePixel fotograaf minimaal 1 jaar bewaard. Mits er geen sprake is van onmacht zoals diefstal of brand. De opdrachtgever dient zelf te zorgen voor het maken van een back-up van de door FinePixel fotograaf geleverde USB, bijvoorbeeld op een eigen computer of externe schijf. De opdrachtgever is hier vanaf het moment van afevering van de foto’s zelf verantwoordelijk voor. FinePixel fotograaf is niet aansprakelijk voor kwijtgeraakte bestanden. Tegen betaling kan de opdrachtgever een kopie opvragen van de door FinePixel fotograaf in eerste instantie geleverde USB. Dit kan in ieder geval binnen 1 jaar en daarna op basis van beschikbaarheid. 

5.13 Indien er voor een opdracht, zoals bijvoorbeeld het retoucheren van een foto of het maken van een portret illustratie, door de opdrachtgever beeldmateriaal aangeleverd wordt, garandeert de opdrachtgever dat daarop geen (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten, dan wel dat de opdrachtgever mede ten behoeve van FinePixel fotograaf ter zake van het gebruik van die materialen e.d. toestemming van die derden heeft gekregen. Voorts garandeert de opdrachtgever dat door het gebruik van die materialen e.d. geen inbreuk wordt gemaakt op (wettelijke) voorschriften, regels en/of richtlijnen. FinePixel fotograaf is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever aangeleverde materialen. 

5.14 FinePixel fotograaf is niet verantwoordelijk voor onderzoek en het beoordelen van door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en ideeën op wettelijke of kwaliteitsnormen en rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten. Aansprakelijkheid hiervan is voor de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. 

5.15 Bronbestanden van door FinePixel fotograaf gemaakte werken blijven eigendom van FinePixel fotograaf en zullen niet aan de opdrachtgever worden verstrekt. Indien dit om welke reden ook – altijd tegen betaling - wel aan de opdracht- gever wordt verstrekt of geleverd, heeft de opdrachtgever geen recht om deze bestanden te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. 

5.16 Voor het verzenden van foto’s en andere (foto)producten biedt FinePixel fotograaf de opdrachtgever de keuze uit normaal of (tegen een meerprijs) verzekerd/aangetekend versturen van het pakketje. Het verzenden van foto’s en andere (foto) producten waarbij de opdrachtgever heeft gekozen voor het niet verzekerd/aangetekend verzenden is altijd op eigen risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan bij het niet verzekerd/aangetekend verzenden van foto’s en andere (foto)producten geen aanspraak maken op vergoeding of het kosteloos opnieuw verzenden van de foto’s of andere (foto)producten. Bij beschadiging of het verliezen van foto’s of (foto)producten die wel verzekerd/ aangetekend zijn verstuurd, wordt dit door FinePixel fotograaf voor de opdrachtgever opgelost. 

 1. Privacy & Persoonsgegevens 

6.1 FinePixel fotograaf zal nooit persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres) van opdrachtgevers openbaar maken of doorgeven aan derden. Persoonlijke gegevens worden door FinePixel fotograaf alleen gebruikt voor facturering en eventueel per post verzenden van foto producten. 

 1. Klachten en garantie 

7.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch en ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk, per e-mail of op andere wijze aan FinePixel fotograaf te worden meegedeeld. Deze klacht zal naar alle redelijkheid beoordeeld worden door FinePixel Fotograaf. Bij gegronde klacht zal FinePixel fotograaf deze binnen een redelijke termijn oplossen. Bij gebreke van een klacht binnen tien werkdagen na levering van de foto’s heeft de opdrachtgever het resultaat van de opdracht volledig aanvaard en heeft FinePixel fotograaf geen plichten meer tot aanpassing van de opdracht. 

7.2 Na goedkeuring van een opdracht door de opdrachtgever, vervalt het recht op garantie met betrekking tot aanpassingen. De opdrachtgever heeft tien dagen na levering de tijd om eventuele klachten door te geven, na deze termijn heeft de opdrachtgever de opdracht automatisch goedgekeurd. Eventuele fouten en aanpassingen die na goed keuring door de opdrachtgever alsnog doorgevoerd moeten worden komen voor rekening van de opdrachtgever. Met uitzondering van trouwalbums, trouwkaarten en geboortekaarten. 

7.3 Voor trouwalbums, trouwkaarten en geboortekaarten geldt dat het ontwerp hiervan altijd digitaal aan de opdrachtgever aangeboden wordt ter controle. De opdrachtgever geeft aan FinePixel fotograaf goedkeuring en toestemming om het trouwalbum, de trouwkaarten of geboortekaarten af te laten drukken. De opdrachtgever dient dit ontwerp altijd goed te controleren op ontwerp, plaatsing van eventuele foto’s en teksten. Na de goedkeuring op het digitale ontwerp is de opdrachtgever zelf aansprakelijk. Eventuele fouten en aanpassingen die na goedkeuring door de opdrachtgever alsnog doorgevoerd moeten worden komen voor rekening van de opdrachtgever. 

7.4 Wanneer er klachten zijn over het trouwalbum dient de opdrachtgever dit binnen 3 maanden schriftelijk kenbaar te maken aan FinePixel Fotograaf. FinePixel fotograaf zal dan overleggen met zijn leverancier over een mogelijke oplossing. FinePixel fotograaf zal iedere klacht apart behandelen en naar redelijkheid beoordelen of de fout bij de leverancier of bij de opdrachtgever ligt. De trouwalbums dienen door de opdrachtgever altijd met zorg te worden behandeld omdat dit een kwetsbaar product is. Er dient door de opdrachtgever gelet te worden op de volgende punten: 

Het trouwalbum dient bewaard te worden in een kamer met een constante temperatuur.

• Het trouwalbum dient niet op de grond of bij een openstaande deur of raam bewaard of bekeken te worden vanwege tocht en vochtigheid. Het trouwalbum kan niet tegen water, glazen drinken dienen ook niet in de buurt van het trouwalbum te worden neergezet.. Het trouwalbum dient niet op een koude, warme of vochtige plek te worden bewaard.

• Wanneer het trouwalbum in de winter op een koude plaats heeft gelegen dient het album langzaam weer. opgewarmd te worden door het album bijvoorbeeld eerst in de hal en daarna in de kamer te leggen. Het trouwalbum dient plat liggend bewaard te worden vanwege de druk op de rug van het trouwalbum. Wanneer het album door toedoen van de opdrachtgever beschadigd is zullen de kosten van reparatie van het trouw- album door de opdrachtgever worden betaald. 

7.5 Tot 2 weken na de fotoshoot, trouwreportage of geboortereportage is het mogelijk om kosteloos fotobewerkingen door te voeren. FinePixel fotograaf zal naar alle redelijkheid bepalen of de door de opdrachtgever gevraagde fotobewerkingen doorgevoerd gaan worden. De fotobewerkingen zijn beperkt tot standaard fotobewerkingen zoals kleur of contrast aan- passingen, omzetten naar zwart/wit, of het wegwerken van bijvoorbeeld krasjes of rode plekjes op de huid. Foto- bewerkingen die meer tijd kosten dan standaard fotobewerkingen kunnen niet gratis worden doorgevoerd en zullen na overleg met de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

7.5 Opdrachtgever zal een vermoeden van inhoudelijke onjuistheden in een factuur van FinePixel fotograaf binnen vijf werk dagen schriftelijk bekend maken. Opdrachtgever en FinePixel fotograaf treden dan in overleg. 

7.6 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van FinePixel fotograaf beslissend. 

7.7 Klachten met betrekking tot de facturen van FinePixel fotograaf schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. 

7.8 Producten zoals fotoshoots, fotoreportages, het retoucheren van foto’s, portretillustraties, fotoalbums en fotoproducten worden naar wens van de opdrachtgever gemaakt. Hierdoor is het niet mogelijk geleverde producten te retourneren aan FinePixel fotograaf en bestaat hier geen garantie op. 


 1. Waardebonnen 

8.1 Waardebonnen zijn geldig voor fotoshoots, fotoreportages en portretillustraties die vermeld zijn op de door de opdrachtgever ontvangen waardebon. Hieraan zit een minimum bedrag van €25,00 gebonden. De aangegeven waarde is in euro’s, inclusief BTW. Waardebonnen zijn in samenhang met andere acties te gebruiken. 

8.2 Indien de waarde van een fotoshoot, fotoreportage of portretillustratie hoger ligt dan de waarde van de waardebon, dient het resterende bedrag bijbetaald te worden. De gehele waarde van de waardebon dient in één bestelling gebruikt te worden. Een eventueel resterend bedrag geeft geen recht op teruggave van dit bedrag. De waardebon is niet tegen contant geld inwisselbaar. De waardebon kan niet als een eventuele aanbetaling worden gebruikt. 

8.3 De waardebon heeft een geldigheid van twaalf maanden na de afgiftedatum, welke is vermeld op de waardebon. 

8.4 Het aanpassen van de waarde, afgiftedatum en/of volgnummer maakt de waardebon ongeldig. 

 1. Levering 

9.1 Door FinePixel fotograaf opgegeven termijnen voor levering van fotoproducten gelden uitsluitend als indicatieve termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een overschrijding van de termijnen ontslaat de opdrachtgever niet van diens verplichtingen jegens FinePixel Fotograaf. 

9.2 In het geval van overschrijding van de levertijd van fotoproducten zal FinePixel fotograaf de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. 

9.3 Wanneer er geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door FinePixel fotograaf vastgesteld. Indien opdrachtgever en FinePixel fotograaf overeenkomen dat de in eerste instantie afgesproken levertijd wordt vervroegd, heeft FinePixel fotograaf het recht de oorspronkelijke overeengekomen vergoeding met tenminste vijftig procent te verhogen. 

 1. Aansprakelijkheid

10.1 FinePixel Fotograaf is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die hun oorzaak hebben in gedragingen en handelingen van de opdrachtgever en/of van door namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, waaronder maar niet beperkt tot de volgende gevallen: 

 • Het niet of niet tijdig aanleveren van materiaal of juiste gegevens en het voorzien van informatie of ideeën van de opdrachtgever aan FinePixel fotograaf waar de opdracht op gebaseerd wordt; 
 • Rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten in aangeleverd materiaal; 
 • Tekortkomingen in ontwerpen die voor de voltooiing van de opdracht door de opdrachtgever zijn goedgekeurd of waarvan de opdrachtgever heeft nagelaten deze (desgevraagd) voor de voltooiing van de opdracht goed te keuren; 
 • Het vervoer van werken en/of goederen; 
 • Tekortkomingen ten aanzien van (betalings)verplichtingen, waaronder mede begrepen het niet tijdig en/of niet volledig voldoen van de aan derden verschuldigde bedragen. 

10.2 FinePixel fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Indien FinePixel fotograaf ter zake is verzekerd, is de aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Alle vorderingen uit hoofde van aansprakelijkheid van FinePixel fotograaf komen te vervallen na het verstrijken van een periode van zes maanden na beëindiging van de werkzaamheden respectievelijk voltooiing van de opdracht. 

10.3 Werken worden voor productie, verveelvoudiging of openbaarmaking ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven voor productie, verveelvoudiging of openbaarmaking, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren of te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben, is FinePixel fotograaf niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het ontwerp, afbeeldingen, tekst, fotomateriaal en gegevens die in de door de opdrachtgever goedgekeurde versie ook zaten. Eventuele schade, bijvoorbeeld de drukkosten voor het opnieuw laten afdrukken, komen in dat geval voor kosten van de opdrachtgever.

10.4  FinePixel fotograaf is niet aansprakelijk voor gebreken in offertes van ingeschakelde derden of voor overschrijding van prijsopgaven van derden. De opdrachtgever zal FinePixel fotograaf of door FinePixel fotograaf ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. 

10.5 Deelname aan een fotoshoot of fotoreportage van FinePixel fotograaf is op eigen risico van de opdrachtgever. FinePixel fotograaf is niet aansprakelijk voor eventueel (vermeende) geleden schade opgelopen tijdens de fotoshoot of op de (terug)weg hier naar toe/vandaan. Hieronder valt: letsel schade, andere schade van de opdrachtgever zelf, kind(eren), dier(en) en/of verlies, schade of diefstal van andere persoonlijke bezittingen van de opdrachtgever zelf of anderen in de breedste zin van het woord, tijdens de fotoshoot of op de (terug)weg daar naar toe/vandaan. Deze schade is op geen enkele wijze te verhalen op FinePixel Fotograaf. 

10.6  De opdrachtgever blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor het gedrag en acties (en de gevolgen daarvan) van zichzelf, eventuele kind(eren) en/of dier(en) die mee zijn tijdens de fotoshoot of fotoreportage. Indien daardoor schade ontstaat zal deze op de opdrachtgever worden verhaald. 

10.7 De opdrachtgever dient zelf aan te geven of door FinePixel fotograaf voorgestelde houdingen in zijn/zijn situatie mogelijk en veilig zijn. En de opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor veilige kleding, omgeving (indien de fotoshoot of fotoreportage bij de opdrachtgever thuis plaats vindt) en/of omstandigheden tijdens de fotoshoot of fotoreportage. 

10.8  FinePixel fotograaf doet zijn uiterste best om alle belangrijke momenten tijdens fotoshoots en fotoreportages vast te leggen. Desondanks kan er geen garantie worden gegeven dat specieke momenten, het fotograferen van alle (dag/ avond) gasten of alle momenten tijdens een reportage vastgelegd zijn. Dit is afhankelijk van het verloop van de dag en van de standpunten/posities waar FinePixel fotograaf op dat moment mag staan om te fotograferen. 

10.9 FinePixel fotograaf is niet aansprakelijk voor eventuele schoonmaakkosten na gebruik van een door de opdrachtgever meegebracht attribuut naar de fotoshoot of fotoreportage. Ook is FinePixel fotograaf niet aansprakelijk voor (parkeer) boetes tijdens een fotoshoot of fotoreportage, of op weg naar/van de fotoshoot of fotoreportage. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het veilig en op de daarvoor bestemde plaatsen te parkeren en de regels in acht te houden die op bepaalde locaties kunnen gelden.

 1. Toepasselijk recht 

11.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

11.2 Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel samenhangen met, onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten dan wel overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin FinePixel fotograaf gevestigd is. 

© FinePixel 2018